Põhikirja näidis, lühike versioon

OSAÜHING ABC KAPITAL PÕHIKIRI

OSAÜHING ABC KAPITAL (edaspidi Osaühing) põhikiri on kinnitatud 20. detsembril 2013.a. ainuosaniku otsusega.

 1. Osaühingu ärinimi on OSAÜHING ABC KAPITAL.
 2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik Tallinn.
 3. Osaühingu miinimumkapital on 2500 (kaks tuhat viissada) eurot ja osaühingu maksimumkapital on 10 000 (kümme tuha) eurot.
 4. Osade eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Tasumise korra määrab osanike koosolek.
 5. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab osaühingu juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
 6. Osade eest võib tasuda summas, mis ületab selle nimiväärtust.
 7. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.
 8. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
 9. Osaühing moodustab reservkapitali iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest seadusega ettenähtud eraldistest. Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitali suurusest.
 10. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta (esimesest jaanuarist kolmekümne esimese detsembrini).
 11. Osaühingu juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab osaühingut ja juhib selle tegevust.
 12. Osaühingu juhatus on ühe kuni viie liikmeline. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt.
 13. Osaühing lõpetatakse: osanike otsusel; kohtuotsusega; teistel seaduses ettenähtud alustel.
 14. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.
 15. Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimuste lahendamisel lähtutakse äriseadustikust ja muudest õigusaktidest.